Read in english

EMPEX Holding s.r.o.

Firmu tvoří kádr zkušených techniků a výrobních pracovníků. Vlastní výrobní část reprezentují tři samostatná střediska pod vedením zkušených stavbyvedoucích, mistrů a techniků. Firma disponuje komplexním vybavením malé a střední mechanizace potřebné k realizaci staveb. S tímto lidským potenciálem, technickým a mechanizačním vybavením jsme schopni realizovat prakticky jakoukoli stavbu v termínech a kvalitě požadovaných zákazníkem. Firma zaměstnává pouze občany české, vyjímečně slovenské národnosti s trvalým bydlištěm v Plzni a nejbližším okolí.

Nabízíme komplexní zajištění zakázky "na klíč" v rozsahu: • projektová příprava a dokumentace stavby • povolovací řízení stavby • dodávka stavby "na klíč" • kolaudace stavby

Read in official language

EMPEX Holding s.r.o.

Company consists of experienced technicians and production workers. Manufacturing part represent three separate centers under the guidance of experienced site managers, foremen and engineers. The company has a comprehensive mechanization equipment needed for construction of buildings. With this human potential, technical equipment and mechanization equipment we can erect any building in terms and quality required by the customer.

We offer complex turnkey services for our customers: • project draft and building documentation • building permit • turnkey supply of building • final building approval

EMPEX Holding s.r.o.

Skladová 55924

CZ-32600 Plzeň

Czech Republic

Phone: +420 377 183 300

Fax: +420 377 927 262

http://www.empex.cz/

Google Map of Albany, NY