Notificare de confidențialitate

Astron Buildings S.A. se angajează să protejeze datele tale personale. Această notificare de confidențialitate descrie cum Astron Buildings S.A. procesează și utilizează datele personale pe care le primim de la tine în conexiune cu acest website și cum ne poți contacta dacă ai întrebări suplimentare referitor la procesarea datelor tale personale.

Astron Buildings S.A colectează și stochează date personale, de exemplu numele, adresa, email-ul, adresa IP și numărul de telefon pe care le completezi pentru a obține informații de la noi. Aceste date personale ne ajută să procesăm cererea ta de informații.

Pe lângă folosirea și scopurile menționate mai sus, putem folosi datele tale personale pentru a administra și îmbunătăți acest website, pentru înregistrările noastre interne, pentru analiza statistică și (dacă este aplicabil) pentru a completa comenzile de produse și/sau pentru a te contacta în legătură cu oferte și ca parte a procedurilor de relații cu clienții.

Colectarea de date personale de către Astron Buildings S.A este bazată pe nevoia de a aplica procesele menționate mai sus. Până la pasul în care Astron Buildings S.A folosește datele personale pentru a îmbunătăți acest website sau pentru a analiza statistici, baza acestei colectări de date este interesul legitim al Astron Buildings S.A de a dezvolta astfel de îmbunătățiri și analize cu intenția de a-ți oferi un serviciu mai bun și informații cât mai specifice.

Pentru motivele enunțate, datele personale pot fi transferate către celelalte companii Astron în țări din toată lumea (care pot fi locate în afara UE/SEE, Spațiul Economic European) care în anumite cazuri pot avea un nivel mai scăzut de protecție decât cel din UE/SEE, precum Rusia, țări din Comunitatea Națiunilor și țări din Africa. Atunci când se transferă date personale către țările din afara UE/SEE, Astron Buildings S.A. folosește clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană pentru a asigura un nivel de protecție suficient pentru datele tale personale. Clauzele contractuale standard pot fi descoperite utilizând următorul link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Datele personale care sunt colectate și stocate sunt folosite exclusive de companii din Astron, cu excepția următoarelor cazuri unde putem trimite datele care terți:

  • Atunci când sunt cerute de către lege;
  • Către un cumpărător sau un potential cumpărător al afacerii noastre, și/sau;
  • Către furnizorii de servicii numiți de Astron Buildings S.A care furnizează servicii conectate la acest website sau la funcțiile sale, însă doar cât este necesar pentru a furniza aceste servicii – de exemplu, furnizorul nostru de servicii IT care găzduiește, dezvoltă și oferă sprijin pentru acest website, și/sau;
  • Unui constructor Astron în legătură cu solicitările pe site-ul nostru.

Astron Buildings S.A. va lua măsuri de protecție a tuturor datelor personale transmise la un astfel de terț sau transferate în alte țări, în acord cu legile aplicabile de protecție a datelor din statele menționate mai sus.

Astron Buildings S.A. stochează datele personale atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care datele au fost colectate. Acest fapt înseamnă că Astron Buildings S.A. șterge datele tale personale atunci când acele date nu mai sunt necesare pentru a procesa o cerere, o comandă sau pentru a administra contul tău sau al relației cu clientul. Statisticile care au fost anonimizate pot fi salvate ulterior. Pentru detalii te rugăm să soliciți datele de contact ale Astron pentru termenii de retenție.

În acest moment poți solicita rectificarea sau ștergerea datelor tale personale. Te rugăm, totuși, să iei în calcul că ștegerea acestora poate însemna că Astron Buildings S.A. nu poate procesa cereri sau comenzi, sau că al tău cont va expira. Ai dreptul de a cere o copie a datelor tale personale din înregistrările noastre. Ai dreptul de a cere o limitare a folosirii datelor tale personale (de exemplu, dacă ești de părere că datele sunt incorecte) sau încetarea utilizării datelor tale personale (de exemplu, folosite pentru a îmbunătăți website-ul Astron Buildings S.A.). Ești îndreptățit să soliciți datele personale utilizate pentru a plasa o comandă, pentru a administra contul tău sau relația cu clienții într-un format lizibil tipărit, pe care ești îndreptățit să-l transferi altui controlor de date. Dacă procesarea informațiilor tale personale este bazată pe consimțământul tău, ai dreptul de a-l retrage oricând. Retragerea acestuia nu va afecta legalitatea procesării anterioare retragerii consimțământului.

Pot exista condiții sau limitări ale drepturilor tale. De aceea, nu este clar dacă ai dreptul portării datelor într-un caz specific – acest lucru depinde de circumstanțele activității de procesare.

Astron Buildings S.A este responsabilă de procesarea datelor tale personale, iar cereri de exercitare a drepturilor de mai sus vor fi adresate către Astron Buildings S.A, Simone Cabral, 34 Route d’Ettelbruck, 9230 Diekirch, Luxemburg într-un plic marcat cu “Attn.: Astron GDPR coordinator”. Adițional, poți trimite de asemenea un email la gdpr@astron.biz cu subiectul “To the regional GDPR coordinator”.

Dacă dorești să faci o plângere referitoare la procesarea datelor tale personale de către Astron Buildings S.A., ai dreptul de a raporta această nemulțumire către Commission Nationale pour la Protection des Données, autoritatea de supraveghere a procesării de date personale Astron Buildings S.A.


Privacy Policy (EN version)

Astron Buildings S.A. is committed to protecting your personal data. This privacy notice describes how Astron Buildings S.A. processes and uses the personal data that we receive from you in connection with this website and how you can contact us if you have additional questions regarding our processing of your personal data.

Astron Buildings S.A. collects and stores personal data, for example name, address, email, IP address and telephone number that you submit in order to obtain information from us. This personal data helps us to process your request for information.

In addition to the above mentioned use and purposes, we may also use your personal data to administrate and improve this website, for our internal records, for statistical analysis and (if applicable), to complete your product orders and/or to contact you regarding sales and as a part of our customer relation procedures.

Astron Buildings S.A.’s collection of personal data is based on the need to carry out the processes stipulated above. To the extent that Astron Buildings S.A. uses the personal data to improve this website or for analysing statistics, the basis for collection of data is Astron Buildings S.A.’s legitimate interest to conduct such improvements and analysis as well as the intention to provide you a better service and more specific information.

For the stated purposes, personal data may be transferred to either other Astron companies in countries around the world (which may be located outside the EU/EEA, European Economic Area) which in some cases may have a lower level of protection than that within the EU/EEA, such as Russia, further CIS countries and Africa countries. When transferring personal data to countries outside the EU/EEA, Astron Buildings S.A. uses standard contractual clauses approved by the European Commission to ensure a sufficient level of protection for your personal data. The standard contractual clauses can be found via the following link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

The personal data that is collected and stored is exclusively used by companies within the Astron, except in the following cases where we may submit the data to recipients parties:

  • When required by law;
  • To a buyer or a potential future buyer of our business, and/or;
  • To service providers appointed by Astron Buildings S.A. who provides services connected to this website or its functions, but only to the extent it is necessary in order to provide these services – for example our supplier of IT service provider(s) which hosts, develops and offers support for this website, and/or;
  • To an Astron Builder in connection with your requests on our website.

Astron Buildings S.A. will take measures to protect all personal data transferred to such third party, or that has been transferred to other countries, in accordance with applicable data protection laws and as stated above.

Astron Buildings S.A. stores the personal data as long as it is necessary to fulfil the purpose for which the data has been collected. This means that Astron Buildings S.A. deletes your personal data when such data is no longer necessary to process a request, an order or to administrate your account or our client relationship. Statistics which has been anonymised may be saved thereafter. For details please ask your Astron contact about the retention times.

You may at any time request rectification or erasure of your personal data. However, please note that deletion could mean that Astron Buildings S.A. cannot process requests or orders, or that your account expires. You have the right to request a copy of your personal data from our record. You have the right to request a limitation of the use of your personal data (for example if you deem the data to be incorrect) or the termination of use of your personal data (for example as regards the use of the data to improve Astron Buildings S.A.’s website). You are entitled to request the personal data used to process an order, to administrate your account or our client relationship in a machine-readable format which you are entitled to transfer to another data controller. If processing of your personal information is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Your withdrawal will not affect the lawfulness of the processing carried out before you withdrew your consent.

There may be conditions or limitations to your rights. It is therefore not certain for example you have the right of data portability in the specific case - this depends on the specific circumstances of the processing activity.

Astron Buildings S.A. is responsible for the processing of your personal data, and requests to exercise your rights as stated above shall be addressed to Astron Buildings S.A., Simone Cabral, 34 Route d’Ettelbruck, 9230 Diekirch, Luxemburg in an envelope marked with “Attn.: Astron GDPR coordinator”. Additionally you can also send an email to gdpr@astron.biz with the subject “To the regional GDPR coordinator”.

If you have a complaint regarding the processing of your personal data by Astron Buildings S.A. you are entitled to report such dissatisfaction to Commission Nationale pour la Protection des Données, the supervisory authority for the personal data processing Astron Buildings S.A.