Cookies

"Cookie" to małe pliki tekstowe zawierające informacje przechowywane na komputerze. Pliki te są wykorzystywane wyłącznie z przyczyn technicznych i ułatwiają korzystanie ze strony internetowej. Jeden typ pliku cookie zapisuje plik na stałe na twoim komputerze. Następnie może zostać wykorzystany do dostosowania strony internetowej w oparciu o wybory i zainteresowania użytkownika. Innym popularnym rodzajem plików cookie jest "session cookie". Podczas odwiedzania witryny pliki „session cookies” są przesyłane między komputerem a serwerem w celu zebrania informacji. Pliki te nie są zapisywane po zamknięciu przeglądarki. Więcej informacji o działaniu plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Pliki cookie, które Astron Buildings S. A. wykorzystuje na tej stronie to (długość przechowywania pliku cookie jest wyświetlana w nawiasach po każdej wartości nominalnej):

 

Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem strony internetowej. W tym celu korzystamy z Google Analytics do analizy zachowania naszych użytkowników na poziomie anonimowym i zagregowanym.

Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby automatycznie odmawiać przechowywania plików cookie lub informowania, kiedy witryna chce przechowywać pliki cookie na Twoim komputerze. Wcześniej zapisane pliki cookie można również usunąć za pomocą przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że niektóre obszary i funkcje na tej stronie wymagają plików cookie i mogą nie działać, jeśli pliki cookie zostaną usunięte lub odrzucone.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie, które są już na Twoim sprzęcie, a używasz komputera i nowszej przeglądarki, możesz jednocześnie nacisnąć klawisze CTRL + SHIFT + DELETE. Jeśli ten skrót nie działa, możesz znaleźć strony pomocy dla najczęściej używanych przeglądarek, a także link do usuwania plików flash-cookies tutaj: 

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem gdpr@astron.biz.

Media społecznościowe i widżety

Strony internetowe mogą korzystać z widgetów społecznościowych, które pozwalają użytkownikom na dostęp do treści z witryny Astron S.A. na różnych platformach społecznościowych (w tym Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). Aby lepiej zrozumieć, jak i jakie informacje są zbierane za pośrednictwem sieci społecznościowych i jakie pliki cookie są używane przez osoby trzecie, możemy odwołać się do obecnej polityki prywatności dla każdej z platform społecznościowych.


Cookies (EN version)

A ‘cookie’ is a small text file containing information which is stored on your computer. Cookies are only used for technical reasons and to facilitate your use of a website. One type of cookie will save a file permanently on your computer. It can thereafter be used to customise this website based on the user’s choices and interests. Another common type of cookie is the “session cookie”. When you visit a website, session cookies are sent between your computer and the server to collect information. Session cookies are not saved once you close your web browser. For more information about how cookies work, please be referred to www.allaboutcookies.org.

The cookies that Astron Buildings S.A. use on this website are (how long a cookie is saved is specified within parentheses after each denomination):

We are continuously working to improve the website. In order to do this we use Google Analytics to analyse our users behaviour on an anonymous and aggregated level.

If you do not wish to accept cookies you can change your web browser’s settings to automatically deny the storage of cookies or to inform you when a website wants to store cookies on your computer. Previously stored cookies can also be deleted through the web browser. Please note that certain areas and functions on this website require cookies and may not function if cookies are deleted or declined.

If you wish to remove the cookies that are already on your equipment, and you are using a PC and a newer browser, you can press CTRL + SHIFT + DELETE simultaneously. If this shortcut does not work, you can find the support pages for the most commonly used browsers as well as a link to delete flash-cookies here:

For more information regarding the cookies used on this website please contact us at gdpr@astron.biz.

SOCIAL MEDIA AND WIDGETS

Websites can make use of widgets for social media which allows users access to content from Astron Buildings S.A. website on different social media platforms (among others; Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). To better understand how and what information is collected via social media and what cookies are used by such third party, we refer to the current privacy policy for each of the social platforms respectively.