Privatumo pranešimas

Astron Buildings S.A. yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis. Šiame privatumo pranešime nurodoma, kaip Astron Buildings S.A. apdoroja ir naudoja per šią svetainę gaunamą jūsų asmeninę informaciją, ir kaip jūs galite su mumis susisiekti, jeigu norite daugiau sužinoti apie tvarkomus jūsų asmens duomenis.

Astron Buildings S.A. renka ir saugo tokius asmens duomenis, kaip vardas, adresas, el. paštas, IP adresas ir telefono numeris, kuriuos jūs pateikiate norėdami gauti informacijos iš Astron. Šie asmens duomenys padeda mums tvarkyti jūsų užklausą.

Be anksčiau minėtų tikslų, mes taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis, siekdami administruoti ir tobulinti šią interneto svetainę, tvarkydami vidaus dokumentus, atlikdami statistinę analizę ir, jeigu reikia, vykdydami jūsų užsakymus ir (arba) norėdami su jumis susisiekti pardavimų bei santykių su klientais klausimais.

Astron Buildings S.A. renka asmens duomenis, siekdama įgyvendinti anksčiau nurodytus procesus. Tuo atveju, kai Astron Buildings S.A. naudoja asmens duomenis interneto svetainei tobulinti ar statistikos analizei, šios informacijos rinkimas yra teisėtas Astron Buildings S.A. interesas vykdant minėtą atnaujinimą ir analizę, o taip pat teisėtas ketinimas teikti jums geresnes paslaugas ir konkretesnę informaciją.

Asmens duomenys minėtais tikslais gali būti perduoti Astron arba Lindab grupės įmonėms visame pasaulyje (ne tik ES/Europos ekonominės erdvės šalyse), kur kai kuriais atvejais gali būti mažiau apsaugoti nei ES/EEE šalyse, pavyzdžiui, Rusijoje, kitose NVS ar Afrikos šalyse. Perduodama asmens duomenis kitoms nei ES/EEE šalims, Astron Buildings S.A. įtraukia Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas, kad būtų užtikrinta pakankama jūsų asmens duomenų apsauga. Standartines sutarčių sąlygas galite rasti šioje nuorodoje: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Sukauptus ir saugomus asmens duomenis naudoja tik Lindab grupės įmonės, išskyrus tuos žemiau nurodytus atvejus, kai duomenis perduodame informacijos gavėjams:

  • kai to reikalauja įstatymai;
  • tokiems, kaip pirkėjas ar būsimas potencialus mūsų verslo pirkėjas, ir (arba)
  • tokiems, kaip Astron Buildings S.A. paskirti paslaugų teikėjai, kurie teikia su interneto svetaine ar jos funkcijomis susijusias paslaugas, tačiau tik tiek, kiek yra reikalinga tokių paslaugų vykdymui, pavyzdžiui, mūsų IT paslaugų teikėjas/teikėjai, kurie sukūrė, plėtoja šią svetainę ir teikia su ja susijusią pagalbą.

Vadovaudamiesi duomenų apsaugos įstatymais ir anksčiau minėtomis procedūromis, Astron Buildings S.A. imasi reikalingų priemonių, kad apsaugotų visus tokiai trečiai šaliai arba kitoms valstybėms perduodamus asmens duomenis.

Astron Buildings S.A. saugo asmens duomenis tik tol, kol jie yra reikalingi įgyvendinant tikslus, dėl kurių jie buvo surinkti. Tai reiškia, kad Astron Buildings S.A. ištrina jūsų asmens duomenis, kai jų nebereikia jūsų prašymui ar užsakymui įvykdyti, jūsų paskyrai administruoti ar santykiams su jumis kaip su klientu palaikyti. Statistika, kuri buvo pateikta kaip anoniminė, vėliau gali būti išsaugota. Jeigu norite sužinoti daugiau apie informacijos išsaugojimo atmintyje terminus, kreipkitės į savo Lindab atstovą.

Bet kuriuo metu galite pareikalauti ištaisyti ar ištrinti jūsų asmens duomenis, tačiau atminkite, kad ištrynus šiuos duomenis Astron Buildings S.A. gali būti nepajėgi vykdyti jūsų užklausų ar užsakymų, arba jūsų paskyra gali nustoti galiojusi. Jūs turite teisę kreiptis ir gauti jūsų asmens duomenų nuorašą iš mūsų registro. Taip pat turite teisę pareikalauti, kad jūsų asmens duomenų naudojimas būtų apribotas (pavyzdžiui, jeigu manote, kad šie duomenys neteisingi) arba nutrauktas (pavyzdžiui, kai duomenys yra naudojami siekiant patobulinti Astron Buildings S.A. interneto svetainę). Jūs taip pat turite teisę pareikalauti savo asmens duomenų, kuriuos naudojame užsakymams tvarkyti, jūsų paskyrai administruoti ar kliento santykiams palaikyti, elektroniniu formatu, kuriuos galite perduoti kitam duomenų tvarkytojui. Jeigu jūsų asmeninė informacija yra tvarkoma remiantis jūsų sutikimu, jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Toks atšaukimas niekaip nepaveiks prieš tai tvarkytos informacijos teisėtumo.

Jūsų teisėms gali būti taikomos tam tikros sąlygos ar apribojimai. Pavyzdžiui, ar konkrečiu atveju turite teisę perkelti duomenis, priklauso nuo tam tikrų duomenų tvarkymo aplinkybių.

Astron Buildings S.A. prisiima atsakomybę už jūsų duomenų tvarkymą bei ragina jus pasinaudoti anksčiau nurodytomis teisėmis ir kreiptis adresu Astron Buildings S.A., Simone Cabral, 34 Route d’Ettelbruck, 9230 Diekirch, Luxemburg, ant voko nurodant “Attn.: Astron GDPR coordinator”. Jūs taip pat galite siųsti el. laišką adresu gdpr@astron.biz temos skiltyje nurodydami “To the regional GDPR coordinator”.

Jeigu turite nusiskundimų dėl to, kaip Astron Buildings S.A. tvarko jūsų asmens duomenis, turite teisę apie tai pranešti Nacionalinei duomenų apsaugos komisijai (Commission Nationale pour la Protection des Données), Astron Buildings S.A. tvarkomų asmens duomenų priežiūros institucijai.


Privacy Policy (EN)

Astron Buildings S.A. is committed to protecting your personal data. This privacy notice describes how Astron Buildings S.A. processes and uses the personal data that we receive from you in connection with this website and how you can contact us if you have additional questions regarding our processing of your personal data.

Astron Buildings S.A. collects and stores personal data, for example name, address, email, IP address and telephone number that you submit in order to obtain information from us. This personal data helps us to process your request for information.

In addition to the above mentioned use and purposes, we may also use your personal data to administrate and improve this website, for our internal records, for statistical analysis and (if applicable), to complete your product orders and/or to contact you regarding sales and as a part of our customer relation procedures.

Astron Buildings S.A.’s collection of personal data is based on the need to carry out the processes stipulated above. To the extent that Astron Buildings S.A. uses the personal data to improve this website or for analysing statistics, the basis for collection of data is Astron Buildings S.A.’s legitimate interest to conduct such improvements and analysis as well as the intention to provide you a better service and more specific information.

For the stated purposes, personal data may be transferred to either other Astron or Lindab Group companies in countries around the world (which may be located outside the EU/EEA, European Economic Area) which in some cases may have a lower level of protection than that within the EU/EEA, such as Russia, further CIS countries and Africa countries. When transferring personal data to countries outside the EU/EEA, Astron Buildings S.A. uses standard contractual clauses approved by the European Commission to ensure a sufficient level of protection for your personal data. The standard contractual clauses can be found via the following link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

The personal data that is collected and stored is exclusively used by companies within the Lindab Group, except in the following cases where we may submit the data to recipients parties:

  • When required by law;
  • To a buyer or a potential future buyer of our business, and/or;
  • To service providers appointed by Astron Buildings S.A. who provides services connected to this website or its functions, but only to the extent it is necessary in order to provide these services – for example our supplier of IT service provider(s) which hosts, develops and offers support for this website, and/or;
  • To an Astron Builder in connection with your requests on our website.

Astron Buildings S.A. will take measures to protect all personal data transferred to such third party, or that has been transferred to other countries, in accordance with applicable data protection laws and as stated above.

Astron Buildings S.A. stores the personal data as long as it is necessary to fulfil the purpose for which the data has been collected. This means that Astron Buildings S.A. deletes your personal data when such data is no longer necessary to process a request, an order or to administrate your account or our client relationship. Statistics which has been anonymised may be saved thereafter. For details please ask your Lindab contact about the retention times.

You may at any time request rectification or erasure of your personal data. However, please note that deletion could mean that Astron Buildings S.A. cannot process requests or orders, or that your account expires. You have the right to request a copy of your personal data from our record. You have the right to request a limitation of the use of your personal data (for example if you deem the data to be incorrect) or the termination of use of your personal data (for example as regards the use of the data to improve Astron Buildings S.A.’s website). You are entitled to request the personal data used to process an order, to administrate your account or our client relationship in a machine-readable format which you are entitled to transfer to another data controller. If processing of your personal information is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Your withdrawal will not affect the lawfulness of the processing carried out before you withdrew your consent.

There may be conditions or limitations to your rights. It is therefore not certain for example you have the right of data portability in the specific case - this depends on the specific circumstances of the processing activity.

Astron Buildings S.A. is responsible for the processing of your personal data, and requests to exercise your rights as stated above shall be addressed to Astron Buildings S.A., Simone Cabral, 34 Route d’Ettelbruck, 9230 Diekirch, Luxemburg in an envelope marked with “Attn.: Astron GDPR coordinator”. Additionally you can also send an email to gdpr@astron.biz with the subject “To the regional GDPR coordinator”.

If you have a complaint regarding the processing of your personal data by Astron Buildings S.A. you are entitled to report such dissatisfaction to Commission Nationale pour la Protection des Données, the supervisory authority for the personal data processing Astron Buildings S.A.