Read in english

Vitkon s.r.o.

Dle plánovaného využití, technických, estetických resp. požárních požadavků investora navrhujeme nejvhodnější typ konstrukce pro docílení ekonomického přestřešení prostoru. Již v počáteční fázi projektování jsme schopni na základě studie poskytnout investorovi rozbor investičních nákladů, který lze v průběhu projektování dále optimalizovat. V halovém stavitelství jsme od roku 1999. Pomáháme nejen realizovat investiční záměry, ale provádíme i pozáruční servis. Jako doplněk našich hal dodáváme i technologické a zámečnické konstrukce. V rámci rozšíření aktivit a hledání nového uplatnění jsme postavili referenční „nízkoenergetický“ RD s využitím technologie prefabrikovaných ocelových prvků sendvičového opláštění.

Nabízíme: • Montované haly • Tradiční konstrukce • Rodinné domy s ocelovým skeletem • Zámečnické práce

Read in official language

Vitkon s.r.o.

According to planned type of building we offer technical, aesthetical and fire-protection solution based on the investor's requirements. We propose the best type of structure to achieve economical and ecological solution. At an early design stage, we are able to provide investor with study analysis of investment costs, which can be further optimized during the design.We build steel buildings since 1999. We do not focus only on erection and realization of investment projects but we also provide customers with after-sales service. We also supply technological and metalwork construction. As part of our international activities and search for a new opportunities we built "low-energy" family house using technology of prefabricated sandwich elements in steel sheething.

We offer: • Prefabricated steel buildings • Traditional construction • Family houses with steel skeleton • Metal works

Vitkon s.r.o.

Ulice Wellnerova 1347

CZ-779 00 Olomouc

Czech Republic

Phone: +420 775 317 834

http://www.vitkon.cz/

Google Map of Albany, NY