Read in english

Lesní Stavby, s.r.o.

Lesní stavby,s.r.o Nýrsko vznikly v r. 1997 po privatizaci podniku Západočeské státní lesy Plzeň. Společnost má zavedený certifikovaný integrovaný systém řízení managementu kvality odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Hlavním programem firmy je provádění inženýrských a pozemních staveb a to nejen pro lesní hospodářství, ale dnes prakticky ve všech odvětvích. Firma provádí účelové komunikace pro obce, lesní hospodářství, ale i mosty menšího rozsahu, opěrné zdi, parkoviště, stavby průmyslové, výrobní haly, obytné objekty, stavby občanské vybavenosti, rodinné domy, vodovody, kanalizace, úpravy toků, stavby vodní a meliorační a jiné. Firma Lesní stavby, s.r.o. zaměstnává okolo 100 vlastních pracovníků, některé speciální práce řeší kooperací s odbornými firmami. Firma je plně vybavena rozsáhlým vozovým parkem a technologicko-mechanizačním zařízením pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb. Tato firma má vlastní betonárku v areálu firmy v Nýrsku včetně příslušné certifikace a vlastní přepravy betonu. Součástí areálu firmy je též pila na výrobu a zpracování dřeva. Při své činnosti firma používá především moderní technologie, ale i technologie tradiční. Snaží se dále zlepšovat svůj profil v oblasti ekologie i bezpečnosti práce, dbá na růst kvalifikace svých zaměstnanců. Za hlavní přednost firma považuje technologickou kázeň, dobrou kvalitu řemeslné práce, kvalitní vedení staveb a tím i kvalitu svých produktů.

Nabízíme: • Komplexní dodávka staveb inženýrských • Komplexní dodávka staveb bytových a občanské vybavenosti • Komplexní dodávka staveb průmyslových a administrativních budov • Developerská činnost • Rekonstrukce objektů Oprava a zateplení fasád Výroba a doprava betonových směsí Doprava vnitrostátní nákladní Jeřábové práce Pořez řeziva

Read in official language

Lesní Stavby, s.r.o.

Company Lesní stavby has implemented a certified management system for quality management according to standard ISO 9001: 2009, ISO 14001: 2005 and OHSAS 18001: 2008 standard. Main activities of the company include engineering and building construction, not only for forestry, but for all building sectors. Company builds road networks for municipalities, forestry, but also bridges, parking lots, industrial buildings, factories, residential buildings, public facilities, family houses and other . Company employs around 100 own employees, but for some special works they collaborate with specialized firms. The company is fully equipped with mechanization and technological equipment for construction of buildings and civil engineering. The company has its own concrete plant at the company premises in Nyrsko, including the relevant certification and own transport of concrete. In the same area there is also company´s saw production and wood processing part. In its activities the company uses mainly modern technology as well as traditional technology. Lesní stavby seeks to further improve its profile in the field of ecology and safety, ensures higher qualifications of its employees. The main benefit of the company considers the technological discipline, good quality of workmanship, quality construction management, and thus the quality of its products.

We offer: • Complete delivery of civil engineering buildings • Complete supply of residential and civil facilities • Complete supply of industrial buildings and office buildings • Development activities • Reconstruction of buildings

Lesní Stavby, s.r.o.

Palackého 764

CZ-340 22 Nýrsko

Czech Republic

Phone: +420 602 428393

http://www.lesnistavby.cz/lesnistavby/

Google Map of Albany, NY