Read in english

InPraxi Inwestycje i Nieruchomości Sp. z o. o

Sprawna i skuteczna realizacja inwestycji zależy w głównej mierze od doskonałej znajomości przepisów oraz skomplikowanych procedur towarzyszących każdemu procesowi budowlanemu. W budownictwie i inwestycjach pracujemy od wczesnych lat 80-tych, stając wielokrotnie po stronie Inwestora jak i Wykonawcy. Taka praktyka zawodowa pozwoliła nam zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności pozwalające na kompleksową obsługę inwestycji jako Genralny Wykonawca, jak również organizację i optymalizację kosztów budowy pełniąc funkcję Inwestora Zastępczego. Jesteśmy Autoryzowanym Przedstawicielem europejskiego lidera w dziedzinie konstrukcji stalowych. Współpracując z nami współpracujecie Państwo z firmą z ponad 50-letnim doświadczeniem oraz sprzedażą na poziomie 50 milionów m2 budynków dla Inwestorów z całej Europy. Korzystając z międzynarodowych zasobów oraz doświadczonej kadry inżynieryjnej oferujemy Państwu kompleksową realizację obiektów kubaturowych od przygotowania koncepcji i projektu poprzez produkcję, dostawę oraz profesjonalny montaż konstrukcji stalowych w systemie ASTRON. Misją spółki In Praxi Inwestycje i Nieruchomości jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości obsługi w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji przemysłowych oraz mieszkaniowych.

ZAŁOŻENIA ZAWARTE W WIZJI CHCEMY REALIZOWAĆ PRZEZ: • doskonalenie procesu badania potrzeb i oczekiwań klientów, • oferowanie najwyższej jakości produktów oraz współpracę wyłacznie z rzetelnymi i doświadczonymi partnerami, • poszerzanie sieci dystrybucji oferowanych produktów oraz rozwijanie świadczonych usług pod kątem rosnących potrzeb i wymagań klientów, • stały rozwój kadry poprzez oraz uczestnictwo w kursach i szkoleniach, • doskonalenie organizacji i efektywności pracy, • działania zgodne z przepisami prawa, • budowanie pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach zewnętrznych.

Read in official language

InPraxi Inwestycje i Nieruchomości Sp. z o. o

Efficient and effective implementation of the project depends on excellent knowledge of regulations and complicated procedures associated with each contractor process. Our company works in construction and investment since the early '80s, becoming repeatedly to the Investor and the Contractor. This professional practice has allowed us to gain comprehensive knowledge and skills to provide complex investment services as genralny contractor, as well as substitute Investor. We are an Astron Authorized Partner - the European leader in the field of steel structures. Working with us you cooperate with a company with over 50 years of experience and 50 million m2 of buildings sales for investors across Europe. Using the international resources and experienced engineering staff, we offer you a comprehensive implementation of buildings from initial concept and design through production, delivery and professional installation of steel structures in ASTRON system. The company's mission is to provide our customers with the highest quality service in the preparation and implementation of industrial investment and housing.

Our vision is to: • improving the process of assessing needs and expectations of customers, • offering the highest quality products and cooperate exclusively with reliable and experienced partners. • expanding the distribution network of our products and the development of services for the growing needs and demands of customers, • continuous development of staff through participation in courses and training, • To improve workefficiency, • act in accordance to law, • building a positive image of the company in external relations.

InPraxi Inwestycje i Nieruchomości Sp. z o. o

ul Starodomaszowska 3048

25-315 Kielce

Poland

Phone: +48 413449613

Fax: +48 413449613

http://www.inpraxi.com.pl

Google Map of Albany, NY